Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Các đơn vi giáo dục

Tổ chức bộ máy Các đơn vị trực thuộc  
Các đơn vi giáo dục

CÁC ĐƠN VỊ GIÁO DỤC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM:

  • KHỐI PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Duy Tiên: http://hanam.edu.vn/pgdduytien

Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Phủ Lý: http://hanam.edu.vn/pgdphuly

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Lục: http://hanam.edu.vn/pgdbinhluc

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Nhân: http://hanam.edu.vn/pgdlynhan

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kim Bảng: http://hanam.edu.vn/pgdkimbang

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Liêm: http://hanam.edu.vn/pgdthanhliem

  •  KHỐI TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

 

 

 

 

 

Tin liên quan