Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phòng Giáo dục mầm non

Tổ chức bộ máy Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ  
Phòng Giáo dục mầm non
Phòng Giáo dục mầm non

Email: phonggdmn.sohanam@moet.edu.vn

Lê Thị Nhâm: Trưởng phòng.

Nguyễn Thị Kim Anh: Chuyên viên.

Lương Thị Nhung: Chuyên viên

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC MẦM NON

Chức năng

Tham mưu với Giám đốc Sở giúp ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh.

Nhiệm vụ và quyền hạn

  1. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các phòng giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục mầm non việc thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch giáo dục, quy chế chuyên môn và các hoạt động của ngành học giáo dục mầm non; thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm học trên cơ sở quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tổng hợp đánh giá tình hình vê giáo dục mâm non qua từng học kỳ và năm học; đề xuất các chủ trương, biện pháp đảm bảo phát triển giáo dục mầm non.
  2. Hướng dẫn, kiểm ừa các phòng giáo dục và đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non tuyên truyền, phổ biến áp dụng kiến thức khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường vào công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ trong nhà trường, cho các bậc cha mẹ và trong cộng đồng; triển khai thực hiện Bộ chuân phát triên trẻ em năm tuổi do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
  3. Hướng dẫn thực hiện đổi mới chương trình, phương pháp dạy học; tổ chức biên soạn tài liệu hướng dẫn giảng dạy phục vụ yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ của giáo dục mầm non; hướng dẫn, kiểm tra công tác trang bị, bảo quản, sử dụng các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi trẻ em.
  4. Phối hợp với Phòng Giáo dục thường xuyên và Giáo dục chuyên nghiệp thực hiện việc xây dựng nội dung, kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và hướng dẳn các địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai công tác bồi dương thường xuyên hàng năm. Thực hiện bồi dưỡng chuyên đê cho đội ngũ giáo viên mầm non trên địa bàn tỉnh.
  5. Phối hợp với các đơn vị có liên quan chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh.
  6. Phối hợp với các đon vị có liên quan thuộc Sở xây dựng kê hoạch phat triển mạng lưới trường lớp, nâng cao chất lượng giáo dục mâm non, xây dựng trường mầm non đạt chuân quôc gia. Phôi hợp với các sở, ngành co hen quan chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các tiêu chuẩn, trình ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường mầm non đạt chuẩn quôc gia theo quy định vê trường chuân quôc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
  7. Phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Ke hoạch-Tài chính thẩm định các đề án, tơ trình của Uy ban nhân dân các huyẹn, thành phố về việc thành lạp, sáp nhập, chia tách, chuyển đổi, giải thể các cơ sở giáo dục mâm non (bao gồm cả các cơ sở có sự tham gia đâu tư của cac to chưc, ca nhan nươc ngoai) trình ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
  8. Phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Sơ tham đinh cac điẹu kiẹn, tiễu chuẩn trinh cơ quan có thẩm quyền cằp giấy chứng nhận đầu tư về giáo dục đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài; câp, thu hôi giây phép hoạt đọng; hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục mâm non co sự tham gia đầu tư của các tổ chức, cá nhân nước ngoài theo quy đinh của pháp luật.
  9. Phối hợp với Phòng Giáo dục Tiểu học trong công tác chỉ đạo các đìa phương chuan bị tâm thế cho trẻ mẫu giáo năm tuổi trước khi vào lóp 1 và tô chức ban giao trẻ mẫu giáo 5 tuôi vào lớp 1.