Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phòng Giáo dục mầm non và Giáo dục tiểu học

Tổ chức bộ máy Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ  
Phòng Giáo dục mầm non và Giáo dục tiểu học
Phòng Giáo dục mầm non và Giáo dục tiểu học

Email: phonggdth.sohanam@moet.edu.vn

1Nguyễn Thúy Hường Trưởng phòng3.854098 0919.726169
2Lương Công KhanhCV3.854098 0913.289363
3Lưu Đình HàCV  0979.571553
4Lê Thị NhâmPhó Trưởng phòng  0974.045005
5Nguyễn Thị Kim AnhCV  0987.680628
6Lương Thị NhungCV  0362.271051


CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC MẦM NON VÀ GIÁO DỤC TIỂU HỌC

 1. Điều 11. Chức năng

  Tham mưu với Giám đốc Sở giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học trên địa bàn tỉnh.

  Điều 12. Nhiệm vụ và quyền hạn

  1. Tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các phòng GDĐT, các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học việc thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch giáo dục, quy chế chuyên môn và các hoạt động của cấp học; thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm học trên cơ sở quy định của Bộ GDĐT; tổng hợp đánh giá tình hình về giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học từng học kỳ và năm học; đề xuất các chủ trương, kế hoạch, chương trình, dự án, chính sách phát triển giáo dục, biện pháp bảo đảm phát triển giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học trên địa bàn tỉnh.

  2. Tham mưu hướng dẫn thực hiện chương trình, đổi mới phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ em mầm non; phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá học sinh tiểu học. Tổ chức biên soạn tài liệu phục vụ yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của Bộ GDĐT, Sở GDĐT; kiểm tra, giám sát công tác trang bị, sử dụng các thiết bị, đồ chơi, đồ dùng dạy học; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc sử dụng, bảo quản sách giáo khoa, xuất bản phẩm tham khảo, đồ chơi, đồ dùng học tập, các hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác quản lý, giảng dạy cấp mầm non, tiểu học; hướng dẫn khai thác, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý giáo dục, hoạt động giáo dục, dạy học trong cơ sở giáo dục mầm non, trường tiểu học.

  3. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Sở tham mưu lựa chọn sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông do Bộ GDĐT ban hành đối với cấp Tiểu học.

  4. Tham mưu xây dựng kế hoạch, chương trình công tác chuyên môn hằng tháng, học kỳ, năm học và chỉ đạo thực hiện kế hoạch; tổ chức kiểm tra, đánh giá việc chỉ đạo, thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy, chất lượng quản lý, chất lượng dạy, học và các hoạt động chuyên môn khác đối với các phòng GDĐT, các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo, tổ chức các cuộc thi, hội thi cấp tỉnh, giao lưu cấp quốc gia đối với trẻ em, học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục đối với giáo dục mầm non, tiểu học theo quy định của Bộ GDĐT. Thực hiện tổng kết, đánh giá các hoạt động giảng dạy, giáo dục đối với giáo dục mầm non, tiểu học.

  5. Tham mưu hướng dẫn và tổ chức thực hiện bồi dưỡng chuyên đề, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên mầm non, tiểu học trên địa bàn tỉnh để thực hiện nội dung chương trình giáo dục, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá học sinh theo quy định của Bộ GDĐT.

  6. Tham mưu xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công tác giáo dục đạo đức học sinh; phòng chống tệ nạn xã hội; giáo dục giới tính, bình đẳng giới; công tác giáo dục thể chất; bảo vệ môi trường; giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật, trẻ lang thang cơ nhỡ; các hoạt động trải nghiệm, hoạt động ngoài giờ lên lớp; xây dựng trường học an toàn, trật tự; phòng chống tai nạn, thương tích trong các cơ sở giáo dục mầm non, trường tiểu học; hướng dẫn công tác Đội trong các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh.

  7. Là đầu mối, chủ trì, phối hợp với Phòng Giáo dục Trung học và Giáo dục thường xuyên tham mưu hướng dẫn, triển khai, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá, báo cáo về công tác y tế trường học, vệ sinh an toàn thực phẩm, giáo dục an toàn giao thông toàn ngành.

  8. Phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Sở thẩm định các điều kiện trình Giám đốc Sở quyết định cho phép hoạt động, xác nhận đăng ký hoạt động đối với các trung tâm giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học trên địa bàn tỉnh theo quy định.

  9. Phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ xây dựng nội dung, kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên và cán bộ quản lý trường mầm non, trường tiểu học trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn các phòng GDĐT, các cơ sở giáo dục đánh giá cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, tiểu học theo Chuẩn do Bộ GDĐT quy định.

  10. Phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Sở tham mưu chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển mạng lưới trường lớp, công tác tuyển sinh, công tác phổ cập, kiểm định chất lượng giáo dục, xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, công tác thư viện trường học đối với cấp mầm non và cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh.

  11. Phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Sở tham gia đề xuất, xây dựng và kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách đối với giáo viên, trẻ em mầm non, tiểu học trên địa bàn tỉnh.

  12. Tham mưu hướng dẫn, kiểm tra các phòng GDĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non tuyên truyền, phổ biến áp dụng kiến thức khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường vào công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ trong nhà trường cho cha mẹ trẻ em và trong cộng đồng; thực hiện Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi để hỗ trợ việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non do Bộ GDĐT ban hành.

  13. Tham mưu chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc bồi dưỡng, tuyển chọn tài năng về các lĩnh vực nghệ thuật, thể dục thể thao và các hoạt động xã hội khác thuộc cấp tiểu học; theo dõi, kiểm tra việc dạy thêm, học thêm cấp tiểu học theo đúng quy định của UBND tỉnh.

  14. Phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Sở thẩm định các điều kiện thành lập hoặc cho phép thành lập, thu hồi quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể, đổi tên, chuyển đổi loại hình trường, cho phép, bổ sung, đình chỉ, chấm dứt hoạt động giáo dục và cho phép hoạt động giáo dục trở lại đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học có vốn đầu tư nước ngoài, liên kết giáo dục với nước ngoài, các trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập đối với trẻ em mầm non, tiểu học theo quy định.

  15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

   ​