Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phòng Giáo dục trung học và Giáo dục thường xuyên

Tổ chức bộ máy Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ  
Phòng Giáo dục trung học và Giáo dục thường xuyên
Phòng Giáo dục trung học và Giáo dục thường xuyên

Email: phonggdtrh.sohanam@moet.edu.vn

1
Trưởng phòng  0917.265189
2Đỗ Thị Hương BưởiPhó Tr.P3.854094 0943.883034
3Trần Thị Thu HiềnPhó Tr.P3.854094 0915.920339
4Đào Quốc HuyCV3.854094 0904276699
5Hoàng Thị Thanh TâmCV3.854094 0988.834592
6Lê Thị Kim DungCV3.854094 0989.149889
7Trần Văn TuấnCV  0914.088233
8Nguyễn Văn DuyCV  0912.315257
9

  


CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC TRUNG HỌC VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

 1. Điều 13. Chức năng

  Tham mưu với Giám đốc Sở giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục trung học (bao gồm cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông), giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

  Điều 14. Nhiệm vụ và quyền hạn

  1. Tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch giáo dục, quy chế chuyên môn của các trường trung học cơ sở (THCS), các phòng GDĐT, các trường trung học phổ thông (THPT), Trung tâm GDTX-HN tỉnh Hà Nam, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX), trung tâm học tập cộng đồng, trung tâm tin học, ngoại ngữ, giáo dục kỹ năng sống trên địa bàn tỉnh theo phân cấp quản lý; thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm học theo quy định của Bộ GDĐT; tổng hợp đánh giá tình hình về giáo dục trung học, GDTX qua từng học kỳ và năm học; đề xuất các chủ trương, kế hoạch, chương trình, dự án, chính sách phát triển giáo dục, phân luồng, hướng nghiệp học sinh, kế hoạch triển khai Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, biện pháp bảo đảm phát triển giáo dục đối với giáo dục trung học, GDTX trên địa bàn tỉnh.

  2. Tham mưu xây dựng kế hoạch, chương trình công tác chuyên môn hằng tháng, học kỳ, năm học và chỉ đạo thực hiện kế hoạch; tổ chức kiểm tra, đánh giá việc chỉ đạo, thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy, chất lượng quản lý, chất lượng dạy, học và các hoạt động chuyên môn khác đối với các phòng GDĐT, các trường THCS, THPT, các trung tâm GDTX. Là đầu mối của Ban Tổ chức triển khai thực hiện đổi mới GDĐT, xây dựng kế hoạch chung toàn ngành, triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch đối với cấp THCS, THPT và GDTX.

  3. Tham mưu hướng dẫn thực hiện chương trình, đổi mới phương pháp dạy học kiểm tra, đánh giá và tổ chức biên soạn, biên tập các tài liệu phục vụ yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc sử dụng, bảo quản thiết bị dạy học, xuất bản phẩm tham khảo và các tài liệu, hồ sơ phục vụ quản lý, giảng dạy đối với cấp THCS, THPT và GDTX theo quy định của Bộ GDĐT, của Sở GDĐT; tổ chức xây dựng ngân hàng câu hỏi kiểm tra, đề kiểm tra đánh giá chất lượng dạy học cấp THCS, THPT và GDTX theo quy định; chỉ đạo, tổ chức thi nghề phổ thông, cấp giấy chứng nhận nghề phổ thông, thi giáo viên dạy giỏi, thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh và các hội thi, cuộc thi dành cho học sinh, học viên, giáo viên trung học và GDTX; phối hợp với Phòng Quản lý chất lượng giáo dục tổ chức thi chọn học sinh giỏi THCS, THPT, học viên giỏi GDTX cấp tỉnh, công tác tuyển sinh cấp THCS, THPT và GDTX. Phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Sở tham mưu lựa chọn sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông do Bộ GDĐT ban hành đối với cấp THCS, THPT và GDTX.

  4. Tham mưu xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức học sinh; khởi nghiệp, dịch vụ việc làm; phòng chống bạo lực học đường, tội phạm, tệ nạn xã hội; giáo dục giới tính, bình đẳng giới, dân số; hoạt động tư vấn tâm lý cho học sinh; giáo dục an toàn giao thông, an ninh trật tự; giáo dục bảo vệ môi trường; giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật, trẻ lang thang cơ nhỡ; giáo dục quốc phòng an ninh; các hoạt động ngoài giờ lên lớp (trải nghiệm, hướng nghiệp); xây dựng trường học an toàn và các hoạt động xã hội khác trong các trường trung học, các trung tâm: GDTX-HN Hà Nam, GDNN-GDTX, học tập cộng đồng, tin học, ngoại ngữ, giáo dục lỹ năng sống và các trường trung cấp, cao đẳng, đại học thuộc phạm vi quản lý. Chủ trì, phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hà Nam và các đơn vị thuộc Sở chỉ đạo công tác Đoàn, Đội trong các trường trung học và Trung tâm GDTX-HN tỉnh. Là đầu mối, chủ trì, phối hợp với Phòng Giáo dục Mầm non và Giáo dục Tiểu học tham mưu hướng dẫn, triển khai, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá, báo cáo về công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể thao toàn ngành.

  5. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về giáo dục trong toàn ngành; triển khai, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các nội dung giáo dục pháp luật đối với học sinh, học viên trong các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý của Sở GDĐT. Tiếp nhận, thuyên chuyển học sinh THPT, học viên học chương trình GDTX theo quy định.

  6. Tham mưu hướng dẫn và tổ chức thực hiện bồi dưỡng chuyên đề, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên trung học, GDTX trên địa bàn tỉnh để thực hiện nội dung chương trình, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá học sinh, học viên theo quy định của Bộ GDĐT. Phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ xây dựng nội dung, kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên và cán bộ quản lý trường THCS, trường THPT, trung tâm GDTX trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn các phòng GDĐT, các cơ sở giáo dục đánh giá cán bộ quản lý, giáo viên trung học theo Chuẩn do Bộ GDĐT quy định.

  7. Là đầu mối, chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Sở, các đoàn thể trong và ngoài ngành, các tổ chức xã hội, cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, xây dựng xã hội học tập, công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh trên địa bàn tỉnh.

  8. Là đầu mối tham mưu, xây dựng kế hoạch, tổ chức các sự kiện, hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, quốc phòng an ninh của ngành (thi đấu thể thao các cấp, Hội khỏe Phù Đổng, diễn tập khu vực phòng thủ, các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ của học sinh, sinh viên) theo thẩm quyền quản lý của Sở.

  9. Thường trực Hội đồng khoa học của ngành, chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Sở tham mưu chỉ đạo các phòng GDĐT, các đơn vị thuộc Sở triển khai công tác nghiên cứu khoa học, tổ chức hướng dẫn đề tài, xét duyệt, đề nghị công nhận đề tài khoa học và triển khai ứng dụng đề tài khoa học đã được cấp có thẩm quyền công nhận.

  10. Phối hợp với các đơn vị thuộc Sở thẩm định các điều kiện trình Giám đốc Sở quyết định cho phép hoạt động, xác nhận đăng ký hoạt động đối với các trung tâm giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa cho học sinh THCS, THPT, học viên GDTX trên địa bàn tỉnh theo quy định.

  11. Chủ trì, phối  hợp với các đơn vị thuộc Sở và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục của UBND tỉnh đối với cac cơ sở đại học, trường cao đẳng sư phạm (nếu có) theo phân cấp của Chính phủ.

  12. Phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Sở tham gia đề xuất, xây dựng và kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách đối với giáo viên, học sinh trung học, học viên GDTX trên địa bàn tỉnh; theo dõi, kiểm tra việc dạy thêm, học thêm cấp THCS, THPT theo đúng quy định.

  13. Phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Sở tham mưu chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển mạng lưới trường lớp, công tác tuyển sinh cấp THCS, THPT và GDTX; kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia đối với trường THCS, trường THPT; cấp phát, thu hồi văn bằng, chứng chỉ đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học, GDTX thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định của Bộ GDĐT. Phối hợp với Văn phòng tham gia giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

  14. Phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Sở thẩm định các điều kiện thành lập hoặc cho phép thành lập, thu hồi quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể, đổi tên, chuyển đổi loại hình trường, cho phép, bổ sung, đình chỉ, chấm dứt hoạt động giáo dục và cho phép hoạt động giáo dục trở lại  đối với các trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THPT, trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập đối với học sinh THCS, THPT, học viên GDTX, các trung tâm ngoại ngữ, tin học; các trường THCS, trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THPT và các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài, liên kết giáo dục với nước ngoài; cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, quyết định cho phép, đình chỉ hoạt động đối với các tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trên địa bàn tỉnh; phê duyệt liên kết giáo dục với nước ngoài; chứng nhận đầu tư về giáo dục đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài; mở mã ngành đào tạo; hợp tác quốc tế về lĩnh vực giáo dục, hoạt động tư vấn du học, hội thảo có yếu tố nước ngoài trong các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền của Sở GDĐT theo quy định của pháp luật và của UBND tỉnh.

  15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.​