Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phòng Kế hoạch tài chính

Tổ chức bộ máy Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ  
Phòng Kế hoạch tài chính
Phòng Kế hoạch tài chính

Email: phongkhtx.sohanam@moet.edu.vn

1Hoàng Thế HưngTrưởng phòng3.854886 0913.356121
2Trần Ngọc SơnPhó Trưởng phòng  0989.667307
3Bùi Văn DũngCV
   0917.675968
4Nguyễn Nam GiangCV  0913.358699
5Nguyễn Tiến LongKế toán  0918.936.635


CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG KẾ HOẠCH-TÀI CHÍNH

       Chức năng

      Tham mưu với Giám đốc Sở giúp ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quan lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đao tạo của tỉnh; hoạt động tai chính, ngân sách trong lữih vực giáo dục và đào tạo- quản lý cơ sở vạt chằt, thiết bị dạy học của ngành thuộc phạm vi trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo.

       Nhiệm vụ và quyền hạn

 1. Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng dự thảo quỵ hoạch kế hoạch dai hạn, 05 năm và hằng năm; chương trình, dự án, đề án về giao dục đào'tạo của tỉnh trình ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Hướng dân, kiểm tra các phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị trực thuộc Sơ thực hiẹn Quy hoạch, chương trĩnh, dự án, đề án sau khi đã được ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.      
 2. Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Ke hoạch và Đầu tư cụ thể hóa các tiêu chuan, định mức kinh phí giáo dục địa phương; hướng dẫn xây dựng và lập dự toán kinh phí giáo dục hằng năm đối với các đơn vị trực thuộc Sở; quyết định giao dự toán chi ngân sách giáo dục cho các đơn vị trực thuộc Sở sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; xác định, cân đôi ngân sách nhà nước chi cho giáo dục hằng năm trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; kiêm tra việc sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác của các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.
 3. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Sở xây dụng kế hoạch hằng năm về đầu tư thiết bị giáo dục, thư viện trường học trong toàn ngành; quản lý, chỉ đạo việc xây dựng, bảo quản, sử dụng tài sản và cơ sở vật chất, sách, thiết bị dạy học và các phương tiện khác đê phục vụ cho công tác quản lý, dạy và học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.
 4. Chủ trì, phối hợp với các đon vị có liên quan thuộc Sở phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh hằng năm và các điều kiện khác để phát triển quy mô các cơ sở giáo dục và đào tạo trong phạm vi, trách nhiệm, quyền hạn của Sở; hướng dẫn, kiểm tra các phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị trực thuộc Sở xây dựng và thực hiện kế hoạch đã được giao.
 5. Dự thảo mức thu học phí, lệ phí tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý của địa phương để ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật.
 6. Thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản công đã được giao cho các đơn vị thuộc Sở quản lý; hướng dẫn đăng ký tài sản nhà nước, xử lý và phân cấp xử lý tài sản công theo thẩm quyền; kiểm tra các đơn vị trực thuộc Sở trong việc thực hiện các quy chế của Nhà nước về quản lý và sử dụng tài sản công; tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng tài sản công của các đơn vị trực thuộc Sở để báo cáo cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.
 7. Tổng họp, thống kê toàn ngành, dự báo quy mô phát triển giáo dục và đào tạo; thu thập, xử lý, khai thác các thông tin, số liệu có liên quan đến công tác lập kế hoạch phát triển trên địa bàn toàn tỉnh, lập thống kê niên giám và lưu giữ hồ sơ tài chính theo quy định. Tổ chức thực hiện bồi dưỡng đội ngũ làm công tác kế hoạch, tài chính, thống kê trong toàn ngành.
 8. Quản lý các dự án hỗ trợ, phát triển giáo dục theo sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và ủy ban nhân dân tỉnh; tham gia góp ý thiết kế đối với các công trình xây dựng cơ bản của ngành theo phân cấp của ủy ban nhân dân tỉnh thuộc mọi nguồn vốn; thực hiện công tác đấu thầu, quản lý các chương trình, dự án đâu tư cho giáo dục và đào tạo của tỉnh thuộc trách nhiệm của Sở theo đúng pháp luật.
 9. Xây dựng các dự án và dự kiến phân bổ kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ là chủ đầu tư các dự án về xây dựng cơ bản theo phân cấp của tỉnh. Khai thác các nguồn vốn từ các dự án của trung ương, đồng thời phối hợp với đơn vị có liên quan thuộc Sở phân bổ kinh phí từ các dự án trên.
 10. Hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành chế độ quản lý tài chính và thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính của các cơ sở giáo dục, của Văn phòng Sở theo thẩm quyền quản lý của Sở. Duyệt quyết toán của các đơn vị trực thuộc Sở và Văn phòng Sở. Tổng hợp quyết toán toàn ngành báo cáo với Sở Tài chính.
 11. Phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Sở thẩm định các điều kiện, dự thảo văn bản trình ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, chuyển đổi loại hình, giải thể các đơn vị trực thuộc Sở. Thâm định các đề án, tờ trình của Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố về việc thành lập, sáp nhập, chia tách, chuyển đổi loại hình, giải thể các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp (bao gom cả các cơ sở giáo dục có sự tham gia đầu tư của các tổ chức, cá nhân nước ngoài).
 12. Phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Sở thẩm định các điều kiện, tiêu chuẩn trình cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đâu tư vê giáo dục đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài; cấp, thu hồi giấy phép hoạt động; hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục có sự tham gia đầu tư của các tổ chức, cá nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật.
 13. Phối hợp với Phòng Giáo dục thường xuyên và Giáo dục chuyên nghiệp, Phòng Tổ chức cán bộ thẩm tra các điều kiện, quyết định mở mã ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp đối với các trường trung cấp chuyên nghiẹp thuộc tham quyền quàn lý của Sở theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 14. Phối hơp với Thường trực Công đoàn Giáo dục tỉnh,Văn phòng Sơ, các ban, nganh, đoan thể, các cấp chính quyền và các lực lượng xã hội khác thực hiện công tác xã hội hoá giáo dục.