Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sơ đồ tổ chức

Tổ chức bộ máy Sơ đồ tổ chức  
Sơ đồ tổ chức

 


 Trích Điều 4: Cơ cấu tổ chức của Sở GDĐT: (Quyết định số QĐ 12/2021/QĐ-UBND, ngày 16/6/2021 của UBND tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và đào tạo)

 

1. Các đơn vị thuộc Sở
a) Phòng Giáo dục Mầm non và Giáo dục Tiểu học;
b) Phòng Giáo dục Trung học và Giáo dục thường xuyên;
c) Phòng Tổ chức cán bộ;

d) Phòng Kế hoạch - Tài chính;
đ) Phòng Quản lý chất lượng giáo dục;
e) Thanh tra;
g) Văn phòng.

2. Các đơn vị trực thuộc Sở
a) Các Trường Trung học phổ thông (trong đó có Trường Trung học phổ
thông chuyên Biên Hòa);
b) Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp tỉnh Hà Nam;
c) Trung tâm Ngoại ngữ, tin học (nếu có);
d) Trường, lớp dành cho người khuyết tật; trường, cơ sở thực hành sư
phạm; trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp cao nhất là trung học phổ
thông; các cơ sở giáo dục khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của
Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

 

SonEdu
Tin liên quan