Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sơ đồ tổ chức

Tổ chức bộ máy Sơ đồ tổ chức  
Sơ đồ tổ chức


 2. Cơ cấu tổ chức của Sở: (Trích Quyết định số QĐ 30/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và đào tạo)

 

a) Các tổ chức thuộc Sở:

 

- Văn phòng;  

 

- Thanh tra Sở;

 

- Phòng Tổ chức cán bộ;                         

 

- Phòng Kế hoạch - Tài chính;

 

b) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở:  

 

- Phòng giáo dục Mầm non;

 

- Phòng giáo dục Tiểu học; 

 

- Phòng giáo dục Trung học;

 

- Phòng giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp;

 

- Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục;

 

- Phòng Chính trị, tư tưởng.

 

 

 

SonEdu
Tin liên quan