Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Thủ tục hành chính Danh mục thủ tục hành chính  
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Thủ tục HC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam

04 - 10-2018

Thủ tục HC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam

Quyết định 1213 (ngày 27/6/2019) về công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam

Quyết định 1212 (ngày 27/6/2019) về việc công bố thủ tục HC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam

Quyết định 1214 về Danh mục Thủ tục hành chính thực hiện liên thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Chi tiết các thủ tục tại "Một cửa" của tỉnh tại đây!