Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh tra Sở

Tổ chức bộ máy Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ  
Thanh tra Sở
Thanh tra sở

2. Thanh tra sở (TTr)

Điện thoại: 0226.3.854097

1Nguyễn Thị TâmChánh TTr  3.854097 0983.997964
2Nguyễn Đình Lượng
​Phó chánh TTr
 0942.092988
3
Nguyễn Viết PhongTTr viên
 0839.640799
4
Lê Thị Thùy LinhTTr viên  0983.852296
5
​Nguyễn Văn Phong​TTr viên​0912378885


CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA THANH TRA SỞ

           Chức năng

 1. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành giáo dục; giải quyêt khiêu nại, tô cáo, phòng, chống tham những theo quy định của pháp luật.
 2. Thanh tra Sở chịu sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc Sở; chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra và hướng dẫn về nghiệp vụ thanh ữa hành chính của Thanh tra tỉnh, về thanh tra chuyên ngành giáo dục của Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 3. Thanh tra Sở có tài khoản và con dấu riêng.

  Nhiệm vụ và quyền hạn
 1. Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc Sở phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra Sở.
 2. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiêp của Sở.
 3. Thanh chuyên ngành giáo dục theo quy định của pháp luật.
 4. Thanh tra vụ việc khác do Giám đốc Sở giao.
 5. Hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành giáo dục cho thanh tra viên, công chưc làm công tac thanh tra thuộc Sở và cộng tác viên thanh tra giáo dục ở địa phương.
 6. Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra thuộc phạm vi quản lý của Sở với cấp có thẩm quyền.
 7. Tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở.         
 8. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thuộc thẩm quyên quản lý của Sở thực hiện quy định của pháp luật vê thanh tra.
 9. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc Sở, Thanh tra Sở.
 10. Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tô cáo theo quy định.
 11. Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luạt ve phong, chống tham nhung; tổng hợp, báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng của ngành theo quy định.
 12. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật hoặc do Giám đốc Sở giao.