Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Văn phòng Sở

Tổ chức bộ máy Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ  
Văn phòng Sở
Văn phòng Sở

 

1. Văn phòng Sở

Điện thoại: 02263.852.805 – 0226.851.931

1Tạ Văn ThaoCVP3.851.931 

0983.243.684

0916.388.958

2Lữ Hà AnhPhó CVP 3.883.1550983.203.243
3Đinh Vương SơnCV
  0919.955866
4Nguyễn Văn SơnCV  0988.563939
5Trần T. Thanh HuyềnCB Văn thư3.852805 0983.722683
6Trần Thị HuếCB P. Máy3.852805 0943.918462


 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA VĂNPHÒNG

Điều 3. Chức năng

Tham mưu với Giám đốc Sở xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác hành chính-quản trị, thực hiện công tác đối ngoại, tổng hợp, pháp chế, thi đua khen thưởng, cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, sáng kiến, văn thư lưu trữ và một số công tác khác do Lãnh đạo Sở giao.

Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu xây dựng kế hoạch năm học toàn ngành; xây dựng kế hoạch, lịch công tác hằng tuần, tháng và năm của cơ quan Sở; theo dõi, đôn đốc các đơn vị về tiến độ, kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch công tác theo chức năng nhiệm vụ được giao.

2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Sở tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các lĩnh vực công tác về nhiệm vụ năm học; hướng dẫn thực hiện các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước, Bộ GDĐT, UBND tỉnh về GDĐT; tổng hợp báo cáo sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ, chuyên đề, đột xuất của các đơn vị trong toàn ngành. 

3. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Sở chuẩn bị nội dung các cuộc họp, các buổi làm việc của Sở; dự thảo thông báo kết luận, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các bản thông báo kết luận của Lãnh đạo Sở; tham mưu trả lời kiến nghị của cử tri và các yêu cầu của HĐND, UBND tỉnh; tổ chức các hội nghị của Sở, tiếp khách trong và ngoài ngành; tham mưu giúp Lãnh đạo Sở thực hiện công tác thông tin đối ngoại, công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định.

4. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Sở tham mưu thực hiện công tác cải cách hành chính; kiểm soát thủ tục hành chính; quản lý tài liệu mật của cơ quan Sở theo quy định của Nhà nước. Quản lý, thực hiện công tác văn thư, lưu trữ và in ấn tài liệu. Quản lý trực tiếp con dấu, chứng thư số của Sở.

5. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Sở tham mưu thực hiện công tác pháp chế của Sở; tham mưu chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở, các phòng GDĐT thực hiện công tác pháp chế, triển khai việc lấy ý kiến đóng góp vào các văn bản dự thảo của Bộ GDĐT, của UBND tỉnh; tổng hợp các ý kiến báo cáo Bộ và Tỉnh khi có yêu cầu.

6. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Sở tham mưu quản lý cơ sở vật chất của cơ quan Sở; mua sắm tài sản, sửa chữa phương tiện, thiết bị và nhà cửa đảm bảo các điều kiện làm việc, phương tiện đi lại, thông tin liên lạc của Sở; phối hợp thực hiện quy chế dân chủ cơ quan Sở.

7. Thường trực Hội đồng thi đua, Hội đồng sáng kiến của ngành; tham mưu hướng dẫn, xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện, kiểm tra việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, sáng kiến của các cơ sở giáo dục, các phòng GDĐT. Chủ trì, phối hợp với Thường trực Công đoàn Giáo dục tỉnh, các đơn vị có liên quan thuộc Sở tham mưu hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các phong trào, các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước và của Ngành.

8. Dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài chính, tài sản công của cơ quan đảm bảo đúng quy định, nền nếp, tiết kiệm, hiệu quả. Phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính thực hiện nhiệm vụ dự toán, quyết toán ngân sách phục vụ các hoạt động của cơ quan; thu, chi các nguồn kinh phí của cơ quan theo quy định của Nhà nước, của tỉnh và theo quy chế chi tiêu nội bộ; thực hiện nhiệm vụ thủ quỹ của cơ quan Sở.

9. Tổng hợp nội dung các công việc triển khai của các đơn vị thuộc Sở để tổ chức giao ban hằng tháng. Có trách nhiệm thông báo, truyền đạt, đôn đốc các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở thực hiện các chỉ thị, quyết định, quy định, hướng dẫn của cấp trên, chương trình kế hoạch do Giám ðốc Sở ðề ra.

10. Chịu trách nhiệm bảo vệ trật tự, an ninh, đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, an toàn cơ quan Sở; tham mưu công tác quốc phòng, tự vệ của cơ quan Sở theo quy định của cơ quan quân sự địa phương; tham mưu chỉ đạo công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn các đơn vị trực thuộc Sở.

11. Thực hiện quản trị mạng, ứng dụng công nghệ thông tin (bao gồm: nghiên cứu, ứng dụng, quản lý và khai thác các cơ sở dữ liệu) trong phạm vi toàn ngành và cổng thông tin điện tử của Sở. Là đầu mối, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn sử dụng, vận hành cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành, tác nghiệp của ngành và ứng dụng trong công tác quản lý, giảng dạy, học tập; bảo đảm kỹ thuật, an toàn thông tin; các phần mềm hỗ trợ giáo dục đối với các cơ sở giáo dục, các phòng GDĐT; trả lời các câu hỏi trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh liên quan đến lĩnh vực GDĐT.

12. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Sở tham mưu xây dựng và triển khai công tác tin học hóa trong quản lý hành chính nhà nước và quản lý giáo dục; xây dựng, quản lý và thực hiện cơ sở dữ liệu về giáo dục, các hệ thống thông tin quản lý và các phần mềm quản lý giáo dục.

13. Xây dựng, quản lý, điều hành hoạt động Cổng Thông tin điện tử của Sở; chuẩn bị các yêu cầu về thiết bị, kỹ thuật để thực hiện các cuộc họp trực tuyến khi có yêu cầu; hỗ trợ các đơn vị thuộc Sở thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin trong việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển, quy hoạch đội ngũ, cải cách hành chính, các dự án, đề án, đề tài khoa học.

14. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu triển khai thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục trong khen thưởng giáo viên, học sinh, các hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa, nghệ thuật của ngành. Phối hợp với Công đoàn cơ quan Sở chăm lo bảo vệ sức khoẻ, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho công đoàn viên cơ quan Sở.

 15. Được thừa lệnh Giám đốc Sở sao y các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo của Bộ GDĐT, UBND tỉnh để gửi các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở, các phòng GDĐT theo chỉ đạo của Giám đốc Sở; ký thông báo các quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.​