Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 của ngành giáo dục

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch  
Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 của ngành giáo dục
Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 của ngành giáo dục

UBND TỈNH HÀ NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:  159 /KH-SGDĐT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nam, ngày 01 tháng 03 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 của Ngành giáo dục

Triển khai Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Két luận số 80- KL/TW ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân (Quyết định 1521/QĐ-TTg); Quyết định số 705/QĐ- TTg ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 (Quyết định 705/QĐ- TTg); Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đe án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường" (Đề án 1928); Quyết định số 3957/QĐ- BGDĐT ngày 28 tháng 09 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường" đến năm 2021 (Quyết định 3957/QĐ-BGDĐT); Kế hoạch số 159/KH-BGDĐT của  Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 của ngành giáo dục;

          Sở GDĐT ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 của ngành giáo dục như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 1. Quản triệt và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao thực hiện tại Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong cổng tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân và Quyết định 1521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
 2. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Quyết định 705/QĐ-TTg; Quyết định 3957/QĐ-BGDĐT nhằm tạo chuyển biến manh mẽ trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo pháp luật của cán bộ,

  công chức, viên chức, nhà giáo, người lao động, người học trong nhà trường.
 3. Nội dung PBGDPL cần gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục năm 2021; tập trung tuyên truyền, phổ biến các luật và quy định pháp luật mới ban hành liên quan đến quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo; pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm nói chung, dịch bệnh Covid-19 nói riêng. Nội dung PBGDPL trong nhà trường cần phù họp với lứa tuổi, góp phàn xây dựng và hình thành thế hệ trẻ có văn hóa, lối sống lành mạnh, có lòng yêu nước và luôn tuân thủ, chấp hành nghiêm chỉnh quy định pháp luật.
 4. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và các hình thức PBGDPL mới trong công tác PBGDPL. Lồng ghép hoạt động PBGDPL với các cuộc vận động, các hoạt động ngoại khóa và các phong trào thi đua lớn của ngành trong năm 2021.
 5. Triển khai nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, chất lượng và tiết kiệm; khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực được giao.

          II. NHIỆM VỤ CHUNG

 1. Cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục phải có trách nhiệm và nghĩa vụ chủ động trong tìm hiểu và gương mẫu trong thực thi pháp luật; gắn việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ với việc thông tin, phổ biến pháp luật tới Nhân dân; gắn phổ biến pháp luật với việc thực hiện dân chủ ở cơ sở; đồng thời, vận động, khuyến khích công chức, viên chức, nhà giáo, người học tìm hiểu, sử dụng, chấp hành, tuân thủ pháp luật.
 2. TỔ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ giáo viên môn giáo dục công dân, báo cáo viên và cán bộ phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tăng cường bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục mầm non, phổ thông, người làm công tác liên quan đến chế độ, chính sách đối với nhà giáo.
 3. Triển khai công tác PBGDPL, tư vấn, giải đáp pháp luật trên trang mạng xã hội, cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị. Tăng cường triển khai công tác PBGDPL trên môi trường số. Khuyến khích, huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia công tác PBGDPL trong nhà trường.
 4. Tăng cường sự phối hợp giữa ngành giáo dục, ngành tư pháp và các

  Cơ quan, tổ chức liên quan trong công tác phổ biến, giáo đục pháp luật; đảm bảo các điều kiện cho việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường, góp phần ổn định môi trường giáo dục và nâng cao chất lượng giáo dục.
 5. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021 (cao điểm từ ngày 01/11 đến ngày 09/11/2021) đi vào chiều sâu, thiết thực, gắn với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành, của địa phương, cơ sở giáo dục.
 6. Tổng kết việc thực hiện Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường" đến năm 2021 ban hành kèm theo Quyết định số 3957/QĐ-BGDĐT ngày 28/9/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

          III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

          1. Nhiệm vụ của các phòng giáo dục và đào tạo; các trường THPT, TTGDTX-HN tỉnh, TT GDNN-GDTX huyện, thị xã:

 1. Tổ chức phổ biến kịp thời, thường xuyên các quy định pháp luật mới về giáo dục và các quy định pháp luật phù họp với từng đối tượng thuộc phạm vi quản lý; tăng cường công tác theo dõi, giám sát việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục, các văn bản chỉ đạo của ngành; quán triệt thực hiện Chỉ thị số Chỉ thị số 666/CT-BGDĐT ngày 24/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020 - 2021 của ngành Giáo dục; công văn số 3747/BGDĐT-PC ngày 23/9/2020 của Bộ hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2020-2021 về công tác pháp chê.

  Phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để triển khai thực hiện Nghị CỊuyết Đại hội đại biêu toàn quôc lân thứ XIII của Đảng, các văn bản pháp luật mới ban hành trong năm 2020, 2021 liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Tuyên truyền, phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
 2. Tiếp tục thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ giáo viên môn giáo dục công dân, báo cáo viên và cán bộ phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của người học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy kiến thức pháp luật tại các cơ sở giáo dục. Chỉ đạo giáo viên bộ môn chú ý lồng ghép giáo dục pháp luật cho học sinh thông qua bài giảng một cách hợp lý, phối hợp giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức, gắn việc giảng dạy và học tập pháp luật với rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh nhằm củng cố kiến thức pháp luật đấ học trong chương trình, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong tìm hiểu kiến thức pháp luật và vận dụng pháp luật trong xử lý tình huống thực tế.
 3. Thực hiện rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ báo cáo viên pháp luật, giáo viên dạy môn giáo dục công dân trong các cơ sở giáo dục phổ thông; có kế hoạch chuẩn hóa đội ngũ nêu trên, tạo điều kiện để báo cáo viên pháp luật, giáo viên được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật.
 4. Tiếp tục bổ sung các phương tiện, thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác PBGDPL; phát động phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm, làm đồ dùng dạy học; sưu tầm hình ảnh, tư liệu phục vụ công tác PBGDPL trong chương trình chính khóa và ngoại khóa tại các cơ sở giáo dục. Phổ biến kinh nghiệm ở những nơi làm tốt công tác PBGDPL, nghiên cứu những mô hình hay, cách làm hiệu quả để áp dụng, nhân rộng.

a) Tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết 88/2014/QH13; tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp, Nghị quyết 29-NQ/TW tới cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo, người lao động, người học;

b) Tổ chức triển khai việc lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi);

c) Tổ chức những hình thức, biện pháp thích hợp phổ biến rộng rãi về nội dung, thể lệ, bộ câu hỏi cuộc thi “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" để động viên cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo, người lao động, người học hưởng ứng, tham gia có chất lượng cuộc thi;

d) Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2013-2016 ban hành kèm theo Quyết định số 1141/QĐ-BĐHĐA của Trưởng ban Điều hành Đề án 1928;

đ) Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục trực thuộc tổ chức triển khai Quyết định số 1141/QĐ-BĐHĐA; tổ chức phổ biến kịp thời, thường xuyên các quy định pháp luật mới về giáo dục và các quy định pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đối tượng thuộc phạm vi quản lý của đơn vị;

e) Tiếp tục thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ giáo viên môn giáo dục công dân, báo cáo viên và cán bộ phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tiếp tục bổ sung, nâng cao chất lượng tủ sách pháp luật và các phương tiện, thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;

g) Tổ chức hội thi học sinh giỏi, giáo viên dạy giỏi môn giáo dục công dân. Tăng cường chỉ đạo điểm về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Chỉ đạo triển khai Chương trình phổ biến, giáo dục ngoại khóa do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Chỉ đạo đổi mới phương pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy kiến thức pháp luật trong chương trình chính khóa; tăng cường nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật trong các chương trình ngoại khóa và các hoạt động ngoài giờ lên lớp. Tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật" và các cuộc thi tìm hiểu pháp luật;

h) Phát động phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm, làm đồ dùng dạy học; sưu tầm hình ảnh, tư liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong chương trình chính khóa và ngoại khóa.

          2. Nhiệm vụ của các Phòng Sở:

 1. Tổng kết việc thực hiện Kế hoạch, tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường" đến năm 2021.

b) Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ giáo viên môn giáo dục công dân chưa được đào tạo chuẩn hóa: GDTrH phối hợp TCCB thực hiện, hoàn thành trong Quý III/2021;

c) Tổ chức triển khai Kế hoạch: phòng CTTT chủ trì, phối hợp GDTrH và các đơn vị liên quan thực hiện, hoàn thành trong Quý IV/2021;

d) Đẩy mạnh các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật:

- Phối hợp Phòng PBGDPL- Sở Tư pháp biên soạn tài liệu, đề cương tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật mới, các tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp cho các đối tượng; triển khai cẩm nang tuyên truyền, giáo dục pháp luật ngoại khóa cho học sinh, sinh viên theo chỉ đạo của Bộ GDĐT: CTTT chủ trì, hoàn thành trong Quý IV/2021;

đ) Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục trên website Sở Giáo dục và Đào tạo: Văn phòng chủ trì, phối hợp với CTTT thực hiện thường xuyên;

e) Xây dựng chuyên mục, tin, bài phản ánh về tình hình triển khai Kế hoạch: CTTT chủ trì, phối hợp Giáo dục Trung học, Văn phòng thực hiện.

          g) Tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch tại một số Phòng GDĐT và nhà trường; đánh giá kết quả triển khai: CTTT chủ trì, thực hiện trong Quý III, IV/2021.

          IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Các đơn vị, trường học nêu tại mục IV của Kế hoạch này xây dựng kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ quan, đơn vị mình; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ (báo cáo sơ kết 06 tháng trước ngày 05/6/2021 và báo cáo tổng kết năm trước ngày 25/11/2021) về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Phòng CTTT).

          2. Việc lập dự toán, bố trí kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện theo phân cấp ngân sách hiện hành cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

          3. Đề nghị Công đoàn Giáo dục tỉnh, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh và các tổ chức đoàn thể trong ngành giáo dục xây dựng Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, hội viên và phối hợp thực hiện tốt Kế hoạch này.

          4. Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo giúp Giám đốc Sở đôn đốc, phối hợp thực hiện Kế hoạch này; báo cáo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp và Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định./.

Nơi nhận:

- Vụ Pháp chế Bộ GDĐT;  (để b/cáo);

- Sở Tư pháp tỉnh;

- Đoàn TNCSHCM tỉnh (để p/h);

- Lãnh đạo Sở, CĐN;

- Các Phòng Sở;

- Các Phòng GDĐT, đơn vị TT;  (để t/h);

- Website Sở GDĐT;

- Lưu: VT, CTTT.

GIÁM ĐỐC

 

 

                                                        (đã ký)

 

 

Phạm Anh Tuấn

​