Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch tổ chức hội thảo, tập huấn chuyên môn cho giáo viên dạy lớp 6

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch  
Kế hoạch tổ chức hội thảo, tập huấn chuyên môn cho giáo viên dạy lớp 6
Kế hoạch tổ chức hội thảo, tập huấn chuyên môn cho giáo viên dạy lớp 6

UBND TỈNH HÀ NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 


Số: 53  /KH-SGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Hà Nam, ngày  16  tháng 9 năm 2021

KẾ HOẠCH

Tổ chức hội thảo, tập huấn chuyên môn cho giáo viên dạy lớp 6

 


I. Căn cứ xây dựng Kế hoạch

Kế hoạch số 1969/KH-UBND ngày 05/7/2019 của UBND tỉnh Hà Nam về việc thực hiện Chương trình GDPT trên địa bàn tỉnh;

Kế hoạch số 1518/KH-SGDĐT ngày 12/8/2019 của Sở GDĐT Hà Nam về việc thực hiện Chương trình GDPT giai đoạn 2019 – 2025;

Công văn số 841/SGDĐT-GDTrHTX ngày 10/9/2021 của Sở GDĐT Hà Nam về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2021-2022.

II. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Giúp giáo viên và cơ sở giáo dục trung học triển khai nghiêm túc, hiệu quả, đúng quy định Chương trình GDPT 2018, thống nhất thực hiện đúng các quy định về chuyên môn đối với các tổ, nhóm chuyên môn và giáo viên ở tất cả các môn học, đảm bảo chất lượng dạy học CTGDPT 2018 năm học 2021-2022 và những năm học tiếp theo. 

- Tạo cơ hội cho giáo viên trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, củng cố kiến thức và kỹ năng chuyên môn để đảm bảo triển khai linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, đúng quy định các kế hoạch và hoạt động chuyên môn lớp 6 CTGDPT 2018.  

2. Yêu cầu

Tổ chức thực hiện kế hoạch tổ chức hội thảo, tập huấn chuyên môn cho giáo viên dạy các môn học lớp 6 đáp ứng yêu cầu thực tiễn đầu năm học, phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế tại địa phương; đảm bảo kết quả hội thảo, tập huấn thiết thực, bền vững, hiệu quả cao.

Đảm bảo yêu cầu, quy định về an toàn, phòng chống dịch COVID-19 trong các buổi tổ chức hội thảo, tập huấn chuyên môn. Áp dụng, điều chỉnh các phương án, hình thức tổ chức hội thảo, tập huấn chuyên môn phù hợp, linh hoạt ứng phó theo tình hình và điều kiện thực tế.

II. Nội dung, thời lượng hội thảo, tập huấn

Mỗi môn học tổ chức 2 đợt hội thảo, tập huấn; mỗi đợt gồm 04 buổi với nội dung cụ thể như sau:

- Đợt 1: Hội thảo xây dựng và thực hiện kế hoạch dạy học của tổ (hoặc nhóm) chuyên môn, kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của tổ (hoặc nhóm) chuyên môn, kế hoạch giáo dục của giáo viên, kế hoạch bài dạy theo Công văn số 702/SGDĐT-GDTrHTX ngày 06/8/2021 của Sở GDĐT về việc triển khai  thực  hiện  chương  trình  giáo  dục  trung  học  năm  học  2021-2022.

 - Đợt 2: Triển khai Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông.

III. Thời gian, địa điểm hội thảo, tập huấn

Đợt 1: Từ ngày 22/9/2021 đến ngày 30/9/2021

Đợt 2: Từ ngày 02/10/2021 đến ngày 10/10/2021

Thông tin cụ thể về thời gian và địa điểm tổ chức các đợt hội thảo, tập huấn đối với từng môn học lớp 6 xem tại Phụ lục 1. 

IV. Đối tượng, số lượng tham gia tập huấn, hội thảo

1. Đối tượng tham gia

- Lãnh đạo, chuyên viên phụ trách các môn học cấp THCS của các phòng GDĐT;

- Giáo viên giảng dạy các môn học lớp 6 Chương trình GDPT 2018 của các phòng GDĐT, trường THPT chuyên Biên Hoà, trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành, trường THCS&THPT Mensa.

2. Số lượng đại biểu của các đơn vị

a) Đối với các môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp: 93 đại biểu/5 lớp/1môn.

Mỗi phòng GDĐT cử 15 đại biểu/môn; trường THPT chuyên Biên Hoà, trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành, trường THCS&THPT Mensa: mỗi đơn vị cử 01 giáo viên/môn.

b) Đối với các môn khác (Lịch sử và Địa lí; Giáo dục Công dân, Giáo dục thể chất, Tin học, Công nghệ, phân môn Âm nhạc, phân môn Mĩ thuật): 60 đại biểu/3 lớp/1môn (hoặc phân môn).

Mỗi phòng GDĐT cử 10 đại biểu/môn; trường THPT chuyên Biên Hoà, trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành, trường THCS&THPT Mensa: mỗi đơn vị cử 01 giáo viên/môn.

V. Báo cáo viên các đợt hội thảo, tập huấn

1. Báo cáo viên cấp tỉnh

Lãnh đạo Sở GDĐT; Lãnh đạo, chuyên viên phụ trách các môn học cấp trung học của Sở GDĐT (thông tin chi tiết tại Phụ lục 2);

2. Báo cáo viên cấp huyện

Mỗi phòng GDĐT cử 01 báo cáo viên/1 môn học (là chuyên viên phụ trách môn học hoặc giáo viên cốt cán).

VI. Công tác chuẩn bị

1. Đối với Báo cáo viên

a) Báo cáo viên cấp huyện có nhiệm vụ tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn lớp 6 của giáo viên trong đơn vị. Các nội dung chính cần báo cáo: tình hình xây dựng và thực hiện các loại kế hoạch chuyên môn (gồm kế hoạch dạy học của tổ (hoặc nhóm) chuyên môn, kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của tổ (hoặc nhóm) chuyên môn, kế hoạch giáo dục của giáo viên, kế hoạch bài dạy lớp 6); kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kỳ; các vấn đề khó khăn vướng mắc; đề xuất, kiến nghị...

Báo cáo viên gửi báo cáo và các tệp tài liệu minh hoạ (gồm các loại kế hoạch, biểu mẫu tham khảo hoặc thông tin, số liệu...) của từng môn học về phòng GDĐT để được kiểm duyệt trước khi nộp về Sở GDĐT.

b) Báo cáo viên cấp tỉnh có nhiệm vụ: xây dựng và điều hành chương trình hội thảo, tập huấn chuyên môn lớp 6 (theo phân công phụ trách); hướng dẫn báo cáo viên cấp huyện chuẩn bị báo cáo và tài liệu tham luận; nghiên cứu trước báo cáo và tài liệu của các đơn vị; đề xuất các vấn đề, nội dung chuyên môn quan trọng cần tổ chức trao đổi thảo luận; đề xuất các vấn đề chuyên môn cụ thể cần lưu ý thống nhất triển khai thực hiện trong toàn tỉnh đối với giáo viên giảng dạy các môn học lớp 6 chương trình GDPT 2018 kể từ năm học 2021-2022.  

2. Đối với các đơn vị tham gia hội thảo, tập huấn

Các đơn vị lập danh sách đại biểu tham gia các đợt hội thảo, tập huấn và danh sách báo cáo viên (theo biểu mẫu đính kèm tại Phụ lục 3); gửi danh sách về Sở GDĐT (qua phòng Giáo dục trung học và Giáo dục thường xuyên) trước ngày 20/9/2021. Yêu cầu đại biểu của đơn vị tham gia hội thảo, tập huấn nghiêm túc đúng thời gian và địa điểm quy định; áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Các phòng GDĐT cấp huyện: kiểm duyệt, tổng hợp báo cáo và tài liệu của từng môn học (gồm các files ở định dạng: Powerpoint, Word, Excel, Slides hoặc PDF) để gửi về Sở GDĐT (qua email về địa chỉ hòm thư: phonggdtrh.sohanam@moet.edu.vn) trước ngày 20/9/2021.

3. Đối với các trường THPT chuyên Biên Hoà, A Phủ Lý, B Phủ Lý và phòng GDĐT Phủ Lý (chỉ đạo trường THCS Trần Phú, THCS Lương Khánh Thiện)

Chuẩn bị hội trường và các phòng học đảm bảo yêu cầu về cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho tổ chức hội thảo, tập huấn các môn học lớp 6 của Sở (theo phụ lục 1).   

Trên đây là Kế hoạch tổ chức hội thảo, tập huấn chuyên môn cho giáo viên dạy lớp 6 năm học 2021-2022 của Sở GDĐT. Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện. Nếu có khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, các đơn vị báo cáo Sở GDĐT (qua phòng giáo dục trung học và giáo dục thường xuyên, bà Trần Thị Thu Hiền- Phó Trưởng phòng) để được hướng dẫn giải quyết./.

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC

- Lãnh đạo Sở (để chỉ đạo);

- Các phòng GDĐT;

(để thực hiện)

- Trường THPT: A Phủ Lý,

   B Phủ Lý, chuyên Biên Hoà;

- Trường THCS&THPT:

      Nguyễn Tất Thành, Mensa;

- Lưu: VT, GDTrHTX.

       PHÓ GIÁM ĐỐC
 

 

 

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Quang Long