Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch triển khai công tác giáo dục ATGT cấp THCS và cấp THPT năm học 2021-2022

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch  
Kế hoạch triển khai công tác giáo dục ATGT cấp THCS và cấp THPT năm học 2021-2022
Kế hoạch triển khai công tác giáo dục ATGT cấp THCS và cấp THPT năm học 2021-2022

UBND TỈNH HÀ NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 57  /KH-SGDĐT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nam, ngày  23    tháng  9 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông

cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông năm học 2021-2022

 


Thực hiện Kế hoạch số 869/KH-BGDĐT ngày 01 tháng 9 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông (ATGT) cấp trung học cơ sở (THCS) và cấp trung học phổ thông (THPT) năm học 2021-2022; Sở GDĐT Hà Nam xây dựng kế hoạch triển khai công tác giáo dục ATGT cấp THCS và cấp THPT năm học 2021-2022 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

- Nghiên cứu, sử dụng tài liệu giáo dục ATGT cấp THCS do Bộ GDĐT cung cấp; đưa nội dung giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự, ATGT và văn hóa giao thông vào trong chương trình chính khóa dưới hình thức tích hợp vào nội dung một số môn học và hoạt động giáo dục từ năm học 2021-2022.

- Tạo môi trường để giáo viên trao đổi kinh nghiệm, giải pháp hiệu quả trong công tác giáo dục ATGT và bảo đảm trật tự ATGT cho học sinh THCS và THPT khi tham gia giao thông; học sinh được giao lưu, trải nghiệm giải quyết các tình huống ATGT thông qua Hội thi “ATGT cho nụ cười ngày mai".

II. Nội dung

- Cử giáo viên cốt cán tham gia xây dựng và tập huấn triển khai tài liệu giáo dục ATGT cấp THCS do Bộ GDĐT tổ chức. Xây dựng kế hoạch triển khai tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên THCS thuộc phạm vi quản lý.

- Phổ biến, tuyên truyền và khuyến khích giáo viên, học sinh THCS và THPT tham gia Hội thi “ATGT cho nụ cười ngày mai".

III. Các hoạt động cụ thể

1. Nghiên cứu, sử dụng tài liệu giáo dục ATGT cấp THCS

Nghiên cứu, sử dụng tài liệu giáo dục ATGT cấp THCS sau khi Bộ GDĐT cung cấp phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị.

2. Tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên hướng dẫn triển khai tài liệu giáo dục ATGT cấp THCS

a) Tham gia tập huấn giáo viên cốt cán hướng dẫn triển khai tài liệu giáo dục ATGT cấp THCS do Bộ GDĐT tổ chức

- Nội dung:

+ Tập huấn, hướng dẫn giáo viên thực hiện tài liệu giáo dục ATGT cấp THCS.

+ Trao đổi, thảo luận kinh nghiệm giảng dạy nội dung giáo dục ATGT.

- Địa điểm: dự kiến tổ chức tập huấn tại 04 địa điểm (Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ).

- Thời gian: Quý III, Quý IV năm 2021.

(Hình thức, thời gian cụ thể và các thông tin khác về hoạt động tập huấn giáo viên cốt cán Sở GDĐT sẽ có văn bản riêng).  

b) Triển khai tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên THCS toàn tỉnh

Thực hiện sau khi tập huấn giáo viên cốt cán do Bộ GDĐT tổ chức.

(Sở GDĐT sẽ ban hành kế hoạch tập huấn riêng).

3.Triển khai giảng dạy tài liệu giáo dục ATGT cấp THCS và tài liệu giáo dục “ATGT cho nụ cười ngày mai" cấp THPT

a) Nội dung

Triển khai thực hiện giảng dạy tài liệu giáo dục ATGT cấp THCS đối với các trường THCS và tài liệu giáo dục “ATGT cho nụ cười ngày mai" đối với các trường THPT trong tỉnh.

b) Tổ chức triển khai

- Trên cơ sở tài liệu sẽ được cấp phát và được đăng tải trên website của Bộ GDĐT hoặc website: https://honda.com.vn; các cơ sở giáo dục trung học chủ động, linh hoạt lựa chọn nội dung, thời gian, hình thức tổ chức dạy học nội dung giáo dục ATGT cho học sinh cấp THCS và cấp THPT.

 - Các hình thức tổ chức dạy học nội dung giáo dục ATGT các nhà trường có thể lựa chọn bao gồm: tổ chức dạy học tích hợp vào các môn học và hoạt động giáo dục phù hợp; tổ chức ngoại khóa; tổ chức các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp… bảo đảm thời lượng tối thiểu 05 tiết/01 học kì đối với học sinh lớp đầu cấp và 03 tiết/01 học kì đối với học sinh các lớp khác theo quy định tại Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ.

- Các cơ sở giáo dục trung học tích cực tổ chức giảng dạy minh họa, dự giờ, rút kinh nghiệm nội dung giáo dục ATGT và chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan để được tư vấn, hướng dẫn trong quá trình triển khai thực hiện.

- Hằng năm, các cơ quan, đơn vị báo cáo tổng kết triển khai công tác giáo dục ATGT về Sở GDĐT theo quy định.

4. Tham gia Hội thi “ATGT cho nụ cười ngày mai" do Bộ GDĐT tổ chức

a) Đối tượng dự thi

- Đối với cấp THCS: học sinh, giáo viên của các trường THCS trong tỉnh.

- Đối với cấp THPT: học sinh lớp 10, lớp 11 và giáo viên của các trường THPT trong tỉnh.

- Học sinh và giáo viên tham gia Hội thi trên tinh thần tự nguyện.

b) Nội dung

- Đối với học sinh: Kiến thức ATGT, Luật Giao thông đường bộ, các kĩ năng tham gia giao thông an toàn.

- Đối với giáo viên: Kiến thức ATGT, Luật Giao thông đường bộ, xây dựng kế hoạch bài dạy, dạy thử nghiệm bài trong kế hoạch đã xây dựng.

c) Thời gian tổ chức Hội thi

Dự kiến trong khoảng từ Quý IV năm 2021 đến Quý I năm 2022.

(Cách thức, thể lệ cụ thể của Hội thi theo hướng dẫn của Bộ GDĐT).

IV. Tổ chức thực hiện

1. Phòng Giáo dục trung học và Giáo dục thường xuyên

- Là đầu mối tham mưu Sở GDĐT phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh và các cơ quan, tổ chức liên quan triển khai các hoạt động giáo dục ATGT theo quy định.

- Tham mưu chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai giảng dạy nội dung giáo dục ATGT đối với các cơ sở giáo dục trung học bảo đảm chất lượng, hiệu quả, thiết thực.

- Tham mưu chọn cử cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán tham gia tập huấn do Bộ GDĐT tổ chức và xây dựng kế hoạch triển khai tập huấn về triển khai tài liệu giáo dục ATGT cấp THCS trong tỉnh.

- Tham mưu phát động, khuyến khích, hướng dẫn học sinh, giáo viên của các cơ sở giáo dục trung học tham gia Hội thi “ATGT cho nụ cười ngày mai" đồng thời triển khai các nội dung theo quy định, thể lệ của Hội thi.

2. Các phòng GDĐT, trường THPT, trường THCS Nguyễn Tất Thành, Mensa

- Tiếp tục thực hiện và chỉ đạo thực hiện việc triển khai giảng dạy nội dung giáo dục ATGT bảo đảm chất lượng, hiệu quả, thiết thực; phù hợp với điều kiện thực tế.

- Chọn cử cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán tham gia tập huấn cấp Bộ và thực hiện tập huấn theo kế hoạch của Sở GDĐT bảo đảm đầy đủ, đúng thành phần theo quy định.

- Nghiên cứu, xem xét và khuyến khich, động viên các cá nhân tham gia Hội thi “ATGT cho nụ cười ngày mai" trên tinh thần tự nguyện.

- Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tập huấn giáo viên, tham gia Hội thi, dự giờ... và các nội dung khác trong công tác giáo dục ATGT.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kì hằng năm theo quy định.

3. Kinh phí

- Đối với các hoạt động do Bộ GDĐT tổ chức: Kinh phí để triển khai và bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất do Công ty Honda Việt Nam tài trợ, bao gồm: tiền ăn, lưu trú cho đại biểu tham gia tập huấn, hỗ trợ kinh phí cho cán bộ quản lý, giáo viên xây dựng kế hoạch triển khai tài liệu trong đợt tập huấn; tiền ăn, lưu trú, đi lại cho học sinh và giáo viên đoạt giải, tham dự giao lưu và lễ trao giải Hội thi.

- Đối với các hoạt động triển khai Kế hoạch trong tỉnh: Kinh phí do Sở GDĐT, các cơ quan, đơn vị chi trả theo quy định tài chính hiện hành.

Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác giáo dục ATGT cấp THCS và THPT năm học 2021-2022. Sở GDĐT yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện nội dung của Kế hoạch bảo đảm chất lượng, hiệu quả và đúng thời gian quy định. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Sở GDĐT (qua Phòng Giáo dục trung học và Giáo dục thường xuyên) để được hướng dẫn, giải quyết./.  

 Nơi nhận:

(để t/h)

 

- Các phòng GDĐT, các trường THPT;

- Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành

- Trường THCS&THPT Mensa

- Bộ GDĐT (qua Vụ GDTrH, để b/c);

- Ban ATGT tỉnh (để p/h);

- Lãnh đạo Sở (để chỉ đạo);

- Phòng GDMN&GDTH;

- Lưu: VT, GDTrHTX.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

Đã ký

 

 

Nguyễn Quang Long

​