Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch Truyền thông quảng bá hình ảnh của ngành Giáo dục năm 2023

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch  
Kế hoạch Truyền thông quảng bá hình ảnh của ngành Giáo dục năm 2023
Kế hoạch số 35/KH-SGDĐT ngày 06/4/2023 về Truyền thông quảng bá hình ảnh của ngành Giáo dục năm 2023