Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông điệp năm học mới của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn

Thông tin Tuyên truyền, Phổ biến  
Thông điệp năm học mới của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn
Thông điệp năm học mới của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn
Thông điệp năm học mới của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn

05 - 09-2022

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn xác định, năm học 2022-2023 và các năm tới là giai đoạn trọng tâm của quá trình đổi mới, cần sự chung tay của toàn xã hội, trong đó vai trò của các nhà giáo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

hanam

http://hanam.edu.vn/hanam/_content/tintuc/detail/_17200717833813465236.html