Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin người phát ngôn

Tổ chức bộ máy Chức năng nhiệm vụ  
Thông tin người phát ngôn
Thông tin người phát ngôn

Thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Sở Giáo dục và Đào tạo xin cung cấp thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan như sau:

Họ và tên: Phạm Anh Tuấn

Chức vụ: Giám đốc Sở

Số điện thoại: 0226.3852.117

Di động:

Địa chỉ email:

phamanhtuan​@hanam.gov.vn

patuan.hanam@moet.edu.vn


Tin liên quan