Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuyên truyền về chương trình giáo dục phổ thông 2018

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Tuyên truyền về chương trình giáo dục phổ thông 2018
Tuyên truyền về chương trình giáo dục phổ thông 2018
Tuyên truyền về chương trình giáo dục phổ thông 2018

17 - 08-2021

 

PHÒNG GD&ĐT TP  PHỦ LÝ

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊM TIẾT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Số:176 / THLT                       Liêm Tiết, ngày 16 tháng 8 năm 2021

 

BÀI TUYÊN TRUYỀN

VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018 

Kính gửi : Các thầy cô giáo, các bậc CMHS trường Tiểu học Liêm Tiết

Bắt đầu từ năm học 2020-2021 sẽ thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới- Còn gọi chương trình giáo dục phổ thông 2018 (thay sách), để CMHS hiểu rõ hơn về chương trình giáo dục phổ thông 2018, trường Tiểu học Liêm Tiết xin thông tin tóm tắt về triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 như sau:

Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được ban hành theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ GD&ĐT.

I. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG:

Chương trình giáo dục phổ thông cụ thể hoá mục tiêu giáo dục phổ thông, giúp học sinh làm chủ kiến thức phổ thông, biết vận dụng hiệu quả kiến thức, kĩ năng đã học vào đời sống và tự học suốt đời, có định hướng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp, biết xây dựng và phát triển hài hoà các mối quan hệ xã hội, có cá tính, nhân cách và đời sống tâm hồn phong phú, nhờ đó có được cuộc sống có ý nghĩa và đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước và nhân loại.

Chương trình giáo dục tiểu học giúp học sinh hình thành và phát triển những yếu tố căn bản đặt nền móng cho sự phát triển hài hoà về thể chất và tinh thần, phẩm chất và năng lực; định hướng chính vào giáo dục về giá trị bản thân, gia đình, cộng đồng và những thói quen, nền nếp cần thiết trong học tập và sinh hoạt.

Chương trình giáo dục trung học cơ sở giúp học sinh phát triển các phẩm chất, năng lực đã được hình thành và phát triển ở cấp tiểu học, tự điều chỉnh bản thân theo các chuẩn mực chung của xã hội, biết vận dụng các phương pháp học tập tích cực để hoàn chỉnh tri thức và kĩ năng nền tảng, có những hiểu biết ban đầu về các ngành nghề và có ý thức hướng nghiệp để tiếp tục học lên trung học phổ thông, học nghề hoặc tham gia vào cuộc sống lao động.

Chương trình giáo dục trung học phổ thông giúp học sinh tiếp tục phát triển những phẩm chất, năng lực cần thiết đối với người lao động, ý thức và nhân cách công dân, khả năng tự học và ý thức học tập suốt đời, khả năng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực và sở thích, điều kiện và hoàn cảnh của bản thân để tiếp tục học lên, học nghề hoặc tham gia vào cuộc sống lao động, khả năng thích ứng với những đổi thay trong bối cảnh toàn cầu hoá và cách mạng công nghiệp mới.

II. YÊU CẦU CẦN ĐẠT VỀ PHẨM CHẤT VÀ NĂNG LỰC

1. Chương trình giáo dục phổ thông hình thành và phát triển cho học sinh những phẩm chất chủ yếu sau: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

2. Chương trình giáo dục phổ thông hình thành và phát triển cho học sinh những năng lực cốt lõi sau:

a) Những năng lực chung được hình thành, phát triển thông qua tất cả các môn học và hoạt động giáo dục: năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo;

b) Những năng lực đặc thù được hình thành, phát triển chủ yếu thông qua một số môn học và hoạt động giáo dục nhất định: năng lực ngôn ngữ, năng lực tính toán, năng lực khoa học, năng lực công nghệ, năng lực tin học, năng lực thẩm mĩ, năng lực thể chất.

Bên cạnh việc hình thành, phát triển các năng lực cốt lõi, chương trình giáo dục phổ thông còn góp phần phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu của học sinh.

3. Những yêu cầu cần đạt cụ thể về phẩm chất chủ yếu và năng lực cốt lõi được quy định tại Mục IX Chương trình tổng thể và tại các chương trình môn học, hoạt động giáo dục.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018 Ở TIỂU HỌC:

Chương trình 2018 bao gồm quy định chương trình tổng thể, quy định chương trình môn học và hoạt động giáo dục của Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học Phổ thông. Trong đó, đối với cấp Tiểu học có một số nội dung cốt lõi sau:

a) Môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc trong chương trình mới.

( gồm 10 môn học và 01 hoạt động)

- Gồm: 1) Tiếng Việt;  2) Toán;  3) Đạo đức; 4) Ngoại ngữ 1 (Lớp 3, 4, 5);  5) Tự nhiên và xã hội (Lớp 1, 2, 3);  6) Lịch sử và Địa lí (Lớp 4, 5);  7) Khoa học (Lớp 4, 5);  8) Tin học và Công nghệ (Lớp 3, 4, 5);  9) Giáo dục thể chất; 10) Nghệ thuật (Âm nhạc và Mĩ Thuật) và Hoạt động trải nghiệm (trong đó có tích hợp nội dung giáo dục của địa phương).

- Nội dung môn học Giáo dục thể chất được thiết kế thành các học phần (mô-đun); nội dung Hoạt động trải nghiệm được thiết kế thành các chủ đề; học sinh được lựa chọn học phần, chủ đề phù hợp với nguyện vọng của bản thân và khả năng tổ chức của nhà trường.  

b) Các môn học tự chọn (dạy ở những nơi có đủ điều kiện dạy học và phụ huynh học sinh có nguyện vọng)

Tiếng dân tộc thiểu số (dạy từ lớp 1 đến lớp 5); Ngoại ngữ 1 (dạy ở lớp 1, 2).

c) Nhận xét chung

- So với Chương trình hiện hành, Chương trình 2018 có ít môn học hơn do thực hiện chủ trương tích hợp cao ở các lớp dưới. Tuy nhiên, trong Chương trình 2018 có thêm 2 môn học mới là Ngoại ngữ 1; Tin học và Công nghệ. Đối. Chương trình 2018 là chương trình học 2 buổi/ngày, do đó số tiết học trong một năm học đều tăng lên, cụ thể: 

+) Lớp 1, 2 có: 07 môn học và 01 hoạt động bắt buộc, số tiết bình quân trên tuần là 25 (chưa tính môn tự chọn). (Chương trình hiện hành có 10 môn và 23 tiết trên tuần).

 +) Lớp 3 có: 08 nôn học và 01 hoạt động bắt buộc, số tiết bình quân trên tuần là 28 tiết (Chương trình hiện hành có 10 môn và 24 tiết trên tuần)

+) Lớp 4, 5 có: 10 môn học và 01 hoạt động bắt buộc, số tiết bình quân trên tuần là 30 tiết. (Chương trình hiện hành có 11 môn, và 26 tiết trên tuần )

IV. LỘ TRÌNH THỜI GIAN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018:

- Năm học 2020-2021: Thực hiện chương trình mới đối với lớp 1.

- Năm học 2021-2022: Thực hiện chương trình mới đối với lớp 2 và lớp 6.

- Năm học 2022-2023: Thực hiện chương trình mới đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10.

- Năm học 2023-2024: Thực hiện chương trình mới đối với lớp 4, lớp 8 và lớp 11.

- Năm học 2024-2025: Thực hiện chương trình mới đối với lớp 5, lớp 9 và lớp 12.

      * Bắt đầu từ năm học 2020-2021, cùng với các trường Tiểu học trên toàn quốc nói chung, 24 trường Tiểu học của thành phố Phủ Lý nói riêng đã triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới (Chương trình GDPT 2018) đối với lớp 1 và gặt hái được nhiều thành công.

    * Năm học 2021- 2022 là năm học tiếp theo, cấp tiểu học thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới đối với lớp 2.

V. Về sách giáo khoa

        Để chuẩn bị tốt cho việc triển khai chương trình các môn học thì việc lựa chọn sách giáo khoa là việc làm hết sức quan trọng, bởi lẽ chương trình GDPT 2018 được thực hiện theo hướng mở: một chương trình với nhiều bộ sách (các bộ sách giáo khoa sử dụng phải là các bộ sách đã được Bộ GD&ĐT phê duyệt). Mỗi bộ sách đều có đầy đủ các môn học, đều đảm bảo đạt yêu cầu về chuẩn kiến thức và kĩ năng. Tuy nhiên, mỗi đầu sách của từng bộ sách lại có những ưu việt riêng cũng như những hạn chế nhất định do tính chất vùng miền. Chính vì vậy, để đảm bảo cho các em học sinh có được một bộ sách giáo khoa tốt nhất, phù hợp với giáo dục của từng địa phương, dưới sự chỉ đạo của Sở GD&ĐT tỉnh Hà Nam, Phòng GD&ĐT thành phố Phủ Lý, ngay từ đầu tháng 3/2021, Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa các nhà trường đã tiến hành nghiên cứu kĩ 3 bộ sách (Cánh diều; Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo) và lựa chọn cho mỗi môn học (hoạt động giáo dục) một hoặc một số đầu sách tối ưu nhất dựa trên các tiêu chí lựa chọn theo Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ngày 18/3/2021 của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành bộ tiêu chí lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh từ năm học 2021-2022.

Sau khi hoàn thiện quy trình lựa chọn, các trường đã đề xuất Danh mục sách giáo khoa lớp 2, năm học 2021- 2022 theo đúng các văn bản hướng dẫn lên cấp trên. Từ Danh mục sách đề xuất của các cơ sở giáo dục, Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa tỉnh Hà Nam đã tiến hành lựa chọn, tổng hợp và trình UBND tỉnh phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 2 để sử dụng trong các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm học 2021-2022 như sau:

STT

Môn học

Bộ sách

Nhà xuất bản (NXB)

 
 

1

Mĩ thuật 2

Chân trời sáng tạo

 NXB Giáo dục Việt Nam

 

2

Âm nhạc 2

Kết nối tri thức với cuộc sống

 

3

Tự nhiên xã hội 2

 

4

Tiếng Việt 2

 

5

Hoạt động trải nghiệm 2

 

6

Giáo dục thể chất

Cánh diều

NXB Đại học Sư phạm

 

7

Toán

Cánh diều

 

8

Đạo đức

Cánh diều

NXB Đại học SP TPHCM

 

9

Tiếng Anh

 Phonics Smart

NXB ĐH Quốc gia TP HCM

 

ơ

Như vậy, các đầu sách trên đã được UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt và sẽ chính thức sử dụng trong tổ chức dạy và học tại trường Tiểu học trên địa bàn tỉnh vào năm học 2021-2022. Đề nghị các bậc cha mẹ học sinh trang bị đầy đủ SGK cho con em mình theo đúng danh mục mà nhà trường đã công bố, giúp thầy cô và các em học sinh thực hiện tốt chương trình GDPT 2018.

VI. Về đội ngũ giáo viên:

- Phân công đội ngũ  GV dạy lớp 2 năm học 2021-2022 ổn định như năm học trước, đảm bảo tối thiểu 01 giáo viên văn hóa/lớp.

- Đội ngũ GV dạy lớp 2 được tham gia các lớp tập huấn đầy đủ về dạy học theo chương trình mới, theo sách giáo khoa mới.

VII. Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học:

- Đảm bảo đủ mối lớp/phòng học để học sinh được học 2 buổi/ngày, bàn ghế HS, tủ giá …, đảm bảo mỗi lớp có 1 tivi, …

- Về thiết bị dạy học: Tiến hành rà soát thiết bị dạy học hiện có, đối chiếu với Thông tư số 05/2019/TT-BGDĐT ngày 05/4/2019 về danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 khi triển khai chương trình GDPT 2018 để có kế hoạch mua bổ sung.

Trên đây là giới thiệu các nét cơ bản về chương trình giáo dục phổ thông 2018, lộ trình thực hiện và công tác chuẩn bị thực hiện trong năm học 2021-2022 của trường Tiểu học Liêm Tiết, thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam tới các thầy cô giáo, các bậc CMHS và toàn thể nhân dân. Rất mong các thầy cô, các bậc PHHS nghiên cứu để có thêm thông tin về thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018. Mọi chi tiết xin truy cập vào Webside theo địa chỉ: http://hanam.edu.vn/thliemtiet.

Rất mong các bậc phụ huynh nhiệt tình ủng hộ, tích cực phối kết hợp chặt chẽ cùng nhà trường, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học mới. Xin trân trọng cảm ơn!

 Nơi nhận:

- Đài phát thanh xã;

- Ban lãnh đạo trường;

- Các tổ chuyên môn; 

- Lưu:VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Thúy Hòa

 

 

 

 

 

 

 

 

Admin

http://hanam.edu.vn/hanam/_content/tintuc/detail/_2356221937703201042.html