Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh mục dự án thu hút đầu tư và Danh mục dự án thu hút đầu tư lĩnh vực XHH trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2023 định hướng giai đoạn 2023-2025

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  
Danh mục dự án thu hút đầu tư và Danh mục dự án thu hút đầu tư lĩnh vực XHH trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2023 định hướng giai đoạn 2023-2025
Danh mục dự án thu hút đầu tư và Danh mục dự án thu hút đầu tư lĩnh vực XHH trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2023 định hướng giai đoạn 2023-2025
Ủy ban nhân dân tình (755/QĐ-UBND)