Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch  
24/05/2022
Kế hoạch xây dựng video bài giảng trực tuyến
18/04/2022
Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 của ngành giáo dục
19/10/2021
Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 của ngành giáo dục
19/10/2021
Kế hoạch triển khai công tác giáo dục ATGT cấp THCS và cấp THPT năm học 2021-2022
19/10/2021
Kế hoạch tổ chức hội thảo, tập huấn chuyên môn cho giáo viên dạy lớp 6
19/10/2021
Kế hoạch Tập huấn nâng cao năng lực tổ chức dạy học trực tuyến và dạy học qua truyền hình cấp Tiểu học
27/10/2020
KẾ HOẠCH Tổ chức tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin và quản lý cơ sở dữ liệu ngành năm học 2020-2021
10/10/2019
KẾ HOẠCH Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2020
10/10/2019
KẾ HOẠCH TẬP HUẤN Phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng” thuộc Dự án bữa ăn học đường
10/10/2019
Kế hoạch Bảo hiểm Y tế học sinh năm học 2019-2020
12
Previous Page 1-15 Next Page