Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch  
13/07/2023
Danh mục dự án thu hút đầu tư và Danh mục dự án thu hút đầu tư lĩnh vực XHH trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2023 định hướng giai đoạn 2023-2025
06/04/2023
Kế hoạch số 35/KH-SGDĐT ngày 06/4/2023 về Truyền thông quảng bá hình ảnh của ngành Giáo dục năm 2023
28/03/2023
Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 70-CTr/TU ngày 06/12/2022 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về "Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới"
08/03/2023
Kế hoạch XD mô hình Tuyên truyền PBGD PL trật tự an toàn giao thông trong các CSGD
24/05/2022
Kế hoạch xây dựng video bài giảng trực tuyến
18/04/2022
Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 của ngành giáo dục
19/10/2021
Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 của ngành giáo dục
19/10/2021
Kế hoạch triển khai công tác giáo dục ATGT cấp THCS và cấp THPT năm học 2021-2022
19/10/2021
Kế hoạch tổ chức hội thảo, tập huấn chuyên môn cho giáo viên dạy lớp 6
19/10/2021
Kế hoạch Tập huấn nâng cao năng lực tổ chức dạy học trực tuyến và dạy học qua truyền hình cấp Tiểu học
123
Previous Page 1-15 Next Page