Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch Tập huấn nâng cao năng lực tổ chức dạy học trực tuyến và dạy học qua truyền hình cấp Tiểu học

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch  
Kế hoạch Tập huấn nâng cao năng lực tổ chức dạy học trực tuyến và dạy học qua truyền hình cấp Tiểu học
Kế hoạch Tập huấn nâng cao năng lực tổ chức dạy học trực tuyến và dạy học qua truyền hình cấp Tiểu học

UBND TỈNH HÀ NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 49  /KH-SGDĐT

     

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nam, ngày 10  tháng 9  năm 2021 

 

KẾ HOẠCH

Tập huấn nâng cao năng lực tổ chức dạy học trực tuyến

và dạy học qua truyền hình đối với cấp tiểu học

 

Thực hiện Kế hoạch số 884/KH-BGDĐT ngày 07/9/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc tập huấn nâng cao năng lực tổ chức dạy học trực tuyến và dạy học qua truyền hình đối với cấp tiểu học; Sở GDĐT Hà Nam xây dựng kế hoạch tập huấn nâng cao năng lực tổ chức dạy học trực tuyến và dạy học qua truyền hình đối với cán bộ quản lý, giáo viên cấp tiểu học, cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

Nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên về tổ chức dạy học trực tuyến và dạy học qua truyền hình đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

2. Yêu cầu

Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tập huấn phù hợp với yêu cầu của từng môn học hoặc hoạt động giáo dục và đối tượng được bồi dưỡng; đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

II. Nội dung

Tổng quan về dạy học trực tuyến và dạy học qua truyền hình.

Một số kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học trực tuyến và dạy học qua truyền hình.

Yêu cầu tổ chức dạy học trực tuyến và dạy học qua truyền hình theo từng môn học, hoạt động giáo dục.

III. Tổ chức tập huấn

1. Tập huấn cốt cán

- Đợt 1: Theo Kế hoạch số 884/KH-BGDĐT ngày 07/9/2021 của Bộ GDĐT;

- Đợt 2: Sở GDĐT tổ chức tập huấn sau khi kết thúc đợt tập huấn của Bộ GDĐT, cụ thể:

+ Thành phần: mỗi huyện, thị xã, thành phố cử 08 cán bộ quản lý, giáo viên/môn học (gồm các môn Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên và Xã hội, Lịch sử và Địa lí, Âm nhạc, Mĩ thuật, Giáo dục thể chất) có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học;

+ Thời gian: dự kiến cuối tháng 9/2021

+ Hình thức: trực tiếp hoặc trực tuyến;

+ Địa điểm: tại các phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố.

2. Tập huấn đại trà

Các phòng GDĐT xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn đại trà cán bộ quản lý, giáo viên của đơn vị, thời gian vào tuần đầu tháng 10 năm 2021.

IV. Kinh phí

- Kinh phí đi lại và các chế độ công tác phí cho cán bộ quản lý, giáo viên tham gia tập huấn được đơn vị cử người chi trả theo quy định hiện hành.

- Kinh phí tổ chức tập huấn cốt cán (đợt 1 và đợt 2) do Sở GDĐT chi trả.

- Kinh phí tổ chức tập huấn đại trà do các phòng GDĐT chi trả.

V. Tổ chức thực hiện

1. Phòng Giáo dục Mầm non và Giáo dục Tiểu học

Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:

Triệu tập cán bộ quản lý, giáo viên tham gia tập huấn đợt 1 (theo Kế hoạch 884/KH-BGDĐT);

Xây dựng kế hoạch và Chương trình tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán đợt 2;

Chủ trì chuẩn bị các điều kiện về nội dung tập huấn, báo cáo viên, tài liệu, dự trù, thanh quyết toán kinh phí tổ chức lớp tập huấn;

Hướng dẫn các Phòng GDĐT xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn đại trà cho cán bộ quản lý, giáo viên của đơn vị;

Kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện của các phòng GDĐT, các cơ sở giáo dục.

2. Văn phòng Sở

Phối hợp với Phòng Giáo dục Mầm non và Giáo dục Tiểu học chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, hội trường và hạ tầng công nghệ thông tin, đường truyền để tổ chức tập huấn đảm bảo chất lượng.

3. Các phòng Giáo dục và Đào tạo

- Ban hành quyết định điều động, phân công nhiệm vụ, lập danh sách cán bộ quản lý, giáo viên  cốt cán tham gia tập huấn;

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn đại trà cán bộ quản lý, giáo viên  dạy các môn: Toán, Tiếng Việt, Lịch sử & Địa Lí, Tự nhiên và Xã hội, Âm nhạc, Mĩ thuật, Giáo dục thể chất theo thẩm quyền;

- Tổ chức, quản lý, kiểm tra, giám sát việc tham gia, đánh giá kết quả tập huấn;

- Báo cáo kết quả triển khai tập huấn về Sở GDĐT khi hoàn thành kế hoạch tập huấn đại trà;

- Sau khi hoàn thành kế hoạch tập huấn, chỉ đạo các cơ sở giáo dục tiểu học tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo hướng dẫn của Sở GDĐT, tổ chức hội thảo, thao giảng để tiếp tục bồi dưỡng giáo viên triển khai hiệu quả dạy học trực tuyến và dạy học qua truyền hình.

Trên đây là kế hoạch tổ chức tập huấn nâng cao năng lực tổ chức dạy học trực tuyến và dạy học qua truyền hình đối với cán bộ quản lý, giáo viên cấp tiểu học, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc, các đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Phòng Giáo dục Mầm non và Giáo dục Tiểu học) để giải quyết./.      

Nơi nhận:     

- Lãnh đạo Sở (để chỉ đạo);

- Các phòng GDĐT (để t/h);

- Lưu: VT, GDMNTH.                       

                       

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

                         

 

(đã ký)

 

 

 

Hoàng Anh Tuấn

 

 

 

​