Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam tiếp tục cắt giảm thời gian giải quyết Thủ tục hành chính

Tin tức sự kiện  
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam tiếp tục cắt giảm thời gian giải quyết Thủ tục hành chính
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam tiếp tục cắt giảm thời gian giải quyết Thủ tục hành chính
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam tiếp tục cắt giảm thời gian giải quyết Thủ tục hành chính

26 - 10-2019

Thực hiện Kế hoạch số 2209/KH-UBND ngày 09/8/2018 của UBND tỉnh Hà Nam về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 23/9/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị giai đoạn 2018-2020 đảm bảo đến năm 2020, cắt giảm được tối thiểu 60% thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với quy định, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tích cực rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, tham mưu với UBND tỉnh ban hành quyết định số 1212/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Hà Nam và quyết định số 1213/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Hà Nam, theo đó số ngày giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnhthuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành giáo dục đã được rút ngắn 546 ngày theo quy định (đạt 60%).

Bên cạnh đó, với mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc thực hiện thực hiện các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã triển khai nhiều giải pháp hiệu quả, trong đó 100% thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa, một cửa liên thông”,trọng tâm là việc giải quyết hồ sơ TTHC qua phần mềm một cửa, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh, trong 9 tháng đầu năm 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận 211hồ sơ, 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn.

Những kết quả trên đã đảm bảo quyền tiếp cận thông tin và phản ánh, kiến nghị của người dân; giảm thời gian và chi phí trong thực hiện thủ tục hành chính; nâng cao mức độ hài lòng của nhân dân về việc cung ứng các dịch vụ công của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Link thủ tục hành chính mới nhất được cập nhật tại đây!​

hanam

http://hanam.edu.vn/hanam/_content/tintuc/detail/_11607625708474783666.html