Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đề nghị đăng tải toàn văn dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh

Ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân vào dự thảo văn bản  
Đề nghị đăng tải toàn văn dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh
Đề nghị đăng tải toàn văn dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh
Đề nghị đăng tải toàn văn dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh

15 - 10-2021

Đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý kiến đối với dự thảo văn bản dưới đây: 

Dự thảo

Trần Thị Huế

http://hanam.edu.vn/hanam/_content/tintuc/detail/_1728234043063661173.html