Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phòng Tổ chức cán bộ

Tổ chức bộ máy Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ  
Phòng Tổ chức cán bộ
Phòng Tổ chức cán bộ

Email: phongtccb.sohanam@moet.edu.vn

1Ngô Xuân HùngTrưởng phòng3.854100 0916.983368
2Hoàng Trung HiếuPTr.P3.851473 0975767969
3Đoàn Thị Thu Thủy
CV0912.762588
4Trịnh Văn ThànhCB
  0943.393227
5Dương Thị Bích Phượng
CB
  0226.3854100


CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

Chức năng

Tham mưu với Giám đốc Sở giúp Uy ban nhân dân tỉnh thực hiẹn chưc năng quản lý nhà nước về công tác tổ chức cán bộ, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục.

Nhiệm vụ và quyền hạn

 

 1. Xây dựng kế hoạch, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ về kiện toàn tổ chức bộ máy; xây dựng, quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của ngành theo phân công, phân cấp của ủy ban nhân dân tỉnh.
 2. Hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức, thực hiện và kiểm tra các phòng giáo dục và đào tạo cácđơn vị trực thuộc Sở thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học về công tác tổ chức cán bộ, phát triên đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục.
 3. Hướng dẫn xây dựng và tổng họp kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo cong chưc, viên chưc của các cơ sở giao dục thuộc thẩm quyền quản lý của Sơ tổ chưc thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Chủ trì, phôi hợp với các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở mở các lớp bồi dưỡng nâng cao trình đọ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, các tiêu chuân vê trình độ đao tạo, boi dừỡng cho nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng tiêu chuân chức danh nghề nghiệp.
 4. Hướng dẫn các đơn vị thuộc Sở, các cơ sở giáo dục trực thuọc Sợ xac định vị trí viẹc làm, số người iàm việc, tổng hợp vị trí việc làm, số^người làm việc' xây dựng và quản lý biên chế của các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở hăng nam trmh Uy ban nhân dẩn tỉnh phê duỵệt danh mục vị trí việc làm, số người làm việc đối với các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của Sở.
 5. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách về lương, phụ cấp chể độ bảo hiểm xã hội, chế độ đãi ngộ đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, cong chức, viên chức và người lao động cac đơn vị trực thuộc Sở và cơ quan Sở. Thường trực Hội đồng lương, Hội đồng kỷ luật của ngành.
 6. Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp công chức, viên chức giáo viên trung học phổ thông, định mức biên chế và lao động. Hướng dân đánh giá công chức, viên chức hằng năm; là đầu mối hướng dân, tông hợp kêt quà đánh giá cán bộ quản lý, giáo viên các câp học, ngành học theo Chuan bao cáo Bộ Giáo dục vằ Đào tạo; tổng hợp kết quả đánh giá công chức, viên chức báo cáo Sở Nội vụ, ủy ban nhân dân tỉnh.
 7. Phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn các phòng giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở thực hiện Quy chế dân chủ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Thường trực Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Ngành.
 8. Dự thảo các văn bản: Quyết định quy định chức năng, nhiệm VỊỊ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở; văn bản quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đâu các đơn vị thuộc Sở, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Uy ban nhân dân cấp huyện trình ủy bàn nhân dân tỉnh quyết định; văn bản hướng dẫn cụ thể quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của phòng giáo dục và đào tạo trình ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.
 9. Dự thảo quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc Sở và các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở; Quy chế làm việc của Sở.
 10. Chủ trì, phối họp với các đon vị có liên quan thuộc Sở thẩm định các điều kiện, dự thảo văn bản trình ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, chuyển đổi loại hình, giải thể các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở. Thẩm định đề án, tờ trình của ủy ban nhân dân các huyện, thành phô vê việc thành lập, sáp nhập, chia tách, chuyển đổi loại hình, giải thể các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghê nghiệp (bao gôm cả các cơ sở giáo dục có sự tham gia đâu tư của các tổ chức, cá nhân nước ngoài).
 11. Chủ tri, phối họp với các đơn vị có liên quan thực hiện việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục hằng năm trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và phân cấp của ủy ban nhân dân tỉnh. Thực hiện các công tác: bố trí, sắp xếp, điều động, luân chuyển, biệt phái, bổ nhiệm, miên nhiệm, vê hưu, thôi việc, kỷ luật, thủ tục đi công tác ở nước ngoài đôi với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở theo quy định.
 12. Phối hợp với Phòng Giáo dục thường xuyên và Giáo dục chuyên nghiệp, Phòng Kế hoạch-Tài chính thẩm tra các điêu kiện, trình Giám đôc Sở quyết định mở mã ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp đối với các trường trung cấp chuyên nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Sở theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.            
 13. Phối họp với các đơn vị liên quan thuộc Sở thẩm định các điêu kiện, tiêu chuẩn trình cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư về giáo dục đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài; cấp, thu hồi giây phép hoạt động; hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục có sự tham gia đầu tư của các tổ chức, cá nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật.
 14. Phối họp với các đơn vị có liên quan thuộc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các hội, tổ chức chính trị-xã hội, tô chức phi Chính phủ hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo theo quy định của luật pháp trên địa bàn tỉnh.
 15. Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá các phòng giáo dục và đào tạo về công tác tổ chức cán bộ, đào tạo bồi dưỡng, thực hiện các chế độ chính sách đối với nhà giáo, công chức, viên chức của các cơ sở giáo dục. Thực hiện công tác thống kê công chức, viên chức thuộc Sở quản lý và toàn ngành. Quản lý hồ sơ công chức, vien chức thuộc thẩm quyền quản lý của Sở theo quy định của Nhà nước.